prima banner.jpg

ISDN Co to jest

ISDNISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług).

Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych).

Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń dodzwanianych (komutowanych).

 

 


 

Zdjęcia  zakończeń sieciowych ( instalowanych u klienta )  najczęściej stosowanych przez operatorów.

 


 

 

Rodzaje dostępu

W systemie ISDN użytkownik ma do dyspozycji dwa typy dostępu do kanału komunikacyjnego:

 • dostęp wąskopasmowy BRA (Basic Rate Access) w kanale podstawowym, o strukturze 2B + D16;
 • dostęp szerokopasmowy PRA (Primary Rate Access) w kanale pierwotno-grupowym, o strukturze 30B + D64.


BRA :  Korzystając z kanału podstawowego BRA abonent ma możliwość dostępu do dwóch jednakowych, dwukierunkowych i wzajemnie niezależnych kanałów informacyjnych B, każdy o maksymalnej przepływności binarnej 64 kb/s, oraz do jednego kanału D16 o szybkości podkładowej 16 kb/s. Kanał D jest przeznaczony do przesyłania sygnalizacji lub transportu danych telemetrycznych. Przekaz sygnalizacji w kanale D16 dokonuje się na zasadzie komutacji pakietów i jest niezależny od sposobu wykorzystania kanałów informacyjnych typu B. Przepływność użytkowa kanału podstawowego BRA wynosi 2×64 kb/s+16 kb/s=144 kb/s, a po uzupełnieniu o kanał utrzymaniowy M (4 kb/s) oraz sygnały ramkowania (12 kb/s) – łączna wymagana przepływność kanału wynosi 160 kb/s. Nowa adaptacyjna technika jednoczesnego transportu informacji cyfrowych w obydwu kierunkach na tej samej linii dwuprzewodowej zajmuje dodatkowo 32 kb/s, co powiększa całkowitą przepływność linii fizycznej do 192 kb/s.

PRA : Wykorzystując kanał pierwotno-grupowy PRA, przeznaczony głównie do przyłączania koncentratorów i central abonenckich PABX, mamy możliwość dostępu do 30 dwukierunkowych kanałów informacyjnych B oraz jednego kanału sygnalizacyjnego D64 o szybkości podkładowej 64 kb/s. Całkowita przepływność kanału pierwotno-grupowego (nazywanego również pierwotnym) wynosi 30×64 kb/s+64 kb/s=1984 kb/s, a po uwzględnieniu dodatkowych sygnałów synchronizacji i nadzoru kanał ma łączną przepływność 2048 kb/s, przyjętą jako podstawową krotność (E1) w transmisji synchronicznej SDH.

 

Zalety posiadania łącza  ISDN BRA

 1. Zwiększa się przepustowość -  możemy wykorzystując jedną linie prowadzić dwie niezależne rozmowy
 2. Zmniejszają się koszty  - płacimy jeden abonament a posiadamy ekwiwalent dwóch linii analogowych.
 3. Mamy do dyspozycji wiele dodatkowych usług - identyfikacja numeru , połączenie oczekujące , odbiór informacji o kosztach połączenia , wideo rozmowy i wiele innych  .
 4. Oprócz zwykłych telefonów możemy używać zaawansowanych telefonów ISDN których może być nawet 8
 5. Mamy możliwość używania większej ilości numerów miejskich ( numery MSN lub DDI ) - dobre rozwiązanie gdy używamy kilku urządzeń na jednym łączu
 6. Zwiększone bezpieczeństwo - podsłuchiwanie rozmów i pajęczarstwo kablowe nie jest już możliwe dla amatora .
 7. Zabezpieczenie sprzętu użytkownika -  nasz telefon czy centrala jest odizolowana od linii zewnętrznej dzięki zakończeniu sieciowemu zainstalowanemu przez operatora , Dla tego wszelkie wyładowania atmosferyczne czy przepięcia od strony linii telefonicznej nie mają wpływu na nasz sprzęt .

Przykład zastosowania

Poniższy rysunek przedstawia najprostszy przykład zastosowania łącza ISDN .

Zawsze zalecamy korzystanie z centralki abonenckiej gdyż takie rozwiązanie daje możliwość idealnego dopasowania systemu łączności do potrzeb użytkownika ale w niektórych przypadkach centralka nie jest konieczna . .

 

Przykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak widać jedna para przewodów zapewnia łączność dla pięciu ( może być więcej ) telefonów z czego każdy z nich posiada inny bezpośredni numer .

Zalety podobnych rozwiązań to :  możliwość użytkowania wielu dowolnych aparatów z zachowaniem najważniejszych usług ISDN-a  oraz wykorzystania bardzo wielu użytecznych funkcjonalności zastosowanej centrali.

Wadą rozwiązania z powyższego rysunku (chyba jedyną) jest ograniczenie ilości jednoczesnych połączeń poza centralę do dwóch . W przypadku niewystarczającej przepustowości stosuje się kolejne łącza ISDN na kolejnych parach przewodów zachowując aktualną numerację . W przypadku większych systemów obsługujących dużą ilość użytkowników stosuje się łącze PRA ( 30 kanałów ) .

 

Usługi w sieci ISDN ( źródło :    wikipedia.org)

 • MSN

 

(Multiple Subscriber Number - Wielokrotny Numer Abonenta) Umożliwia przypisanie kilku numerów zewnętrznych. Jeśli do zakończenia sieciowego podłączonych jest kilka urządzeń (telefon, faks, modem, telefon analogowy), każdemu z nich można przyporządkować inny numer, dostępny bezpośrednio z sieci publicznej. Dwa urządzenia mogą posiadać ten sam numer.

 

 • CLIP

 

Prezentacja numeru abonenta wywołującego. Usługa oferowana jest stronie wywoływanej w celu uzyskania informacji o numerze abonenta wywołującego. Abonent wywoływany otrzymuje w chwili zestawienia połączenia pełny numer katalogowy abonenta, wystarczający do nawiązania połączenia w drugą stronę. Numer abonenta wywołującego nie jest przekazywany abonentowi wywoływanemu, gdy abonent wywołujący korzysta z usługi CLIR.

 

 • CLIR

 

Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego. Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, z którą nawiązuje on połączenie. Usługa może być aktywna dla wszystkich nawiązywanych połączeń (usługa uaktywniana w centrali), lub wywoływana z terminala zgodnie z żądaniem abonenta.

 

 • CLIRO

 

(Calling Line Identification Override) Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego. Usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze wywołującym w przypadku gdy ten ma aktywną usługę CLIR.

 

 • COLP

 

Prezentacja numeru abonenta wywołanego. Usługa oferowana jest stronie nawiązującej połączenie dla uzyskania informacji o numerze abonenta, z którym zostało zrealizowane połączenie. Numer osiągnięty nie jest przekazywany gdy abonent, z którym zostało nawiązane połączenie korzysta z usługi COLR.

 

 • COLR

 

Blokada prezentacji numeru abonenta wywołanego. Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, która nawiązuje z nim połączenie.

 

 • COLRO

 

(Connected Line Identification Restriction Override) Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta dołączonego. Usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze abonenta, na który są kierowane wywołania w przypadku gdy ten ma aktywną usługę COLR.

 

 • SUB

 

(Subaddressing - "podadresowanie") pozwala na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta poza przydzielony numer publiczny; usługa jest dostępna tylko w wypadku połączeń ISDN-ISDN.

 

 • AOC

 

(Advice of Charge) Informacja o opłacie. Umożliwia kontrolowanie kosztu połączenia w trakcie jego trwania. Funkcja ta realizowana jest przez aparaty telefoniczne, a także oprogramowanie załączone do modemów ISDN (w tym przypadku użytkownik musi podać informacje o kosztach impulsów).

 

 • DDI

 

(Direct Dialling In) Umożliwia bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego abonenta korzystającego z usług MSN dla abonentów sieci publicznej.

 

 • TP

 

(Terminal Portability) Przenośność terminala. Usługa umożliwiająca chwilowe zawieszenie aktualnego połączenia w celu: przeniesienia terminala do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie połączenia z tego samego terminala; zmienienia jednego terminala na inny terminal dołączony do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie z niego połączenia; zastąpienia terminala przez inny, dołączony do tego samego gniazdka i przywrócenie z niego połączenia; przywrócenia połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala.

 

 • UUS

 

(User to User Signalization) Sygnalizacja abonent-abonent. Usługa pozwalająca dwóm abonentom ISDN na wzajemną wymianę krótkich informacji (w postaci ciągu znaków) podczas zestawiania lub rozłączania połączenia. Odebranie informacji nie wymaga podejmowania żadnych akcji ze strony abonenta wywoływanego, gdyż informacja jest zapamiętywana przez terminal i wyświetlana na ekranie. Maksymalna długość przesyłanych informacji wynosi 128 bajtów.

 

 • CW (Call Waiting)

 

Połączenie oczekujące. Dzięki usłudze CW abonent prowadzący rozmowę telefoniczną, do którego kierowane jest kolejne wywołanie, może otrzymać informację o nowym wywołaniu. Wówczas abonent ten może wybrać jedną z następujących opcji:

 

 1. zignorować wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał oczekiwania);
 2. odrzucić wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał zajętości);
 3. przyjąć wywołanie oczekujące i zakończyć połączenie dotychczasowe;
 4. przyjąć wywołanie oczekujące i zawiesić połączenie dotychczasowe.

 

 

 • CH

 

Połączenie zawieszone. Usługa pozwalająca na zawieszanie dotychczasowego połączenia i ponowne jego uaktywnianie. Abonent może równocześnie zawiesić kilka połączeń i to niezależnie od tego czy jest stroną wywołującą czy wywoływaną.

 

 • OCB

 

(Outgoing Call Barring) Blokada połączeń wychodzących. Usługa umożliwiająca zablokowanie realizacji niektórych połączeń wychodzących z danego aparatu, np. połączeń międzymiastowych lub połączeń międzynarodowych.

 

 • MCID

 

(Malicious Call Identification) Identyfikacja połączeń złośliwych. Usługa umożliwia zarejestrowanie numerów abonentów wywoływanego i wywołującego oraz daty i godziny połączenia. Połączenia złośliwe, uciążliwe lub zawierające groźby mogą być rejestrowane podczas trwania rozmowy lub w ciągu 20 sekund po jej zakończeniu przez uaktywnienie tej usługi za pomocą terminala ISDN. Dane zarejestrowane przez operatora z wykorzystaniem usługi dodatkowej MCID pozostają do dyspozycji operatora, który udostępnia je organom państwa wykonującym zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych we właściwych aktach prawnych.

 

 • CFU

 

(Call Forwarding Unconditional) Bezwarunkowe przekierowanie wywołań. Usługa umożliwia natychmiastowe przekierowanie wywołań na inny, dowolnie wybrany numer, podany podczas aktywacji usługi.

 

 • CFB

 

(Call Forwarding Busy) Przekierowanie wywołań przy zajętości. Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli nasza linia jest zajęta. Np. jeżeli rozmawiamy przez telefon, a ktoś w tym czasie do nas zadzwoni, jego połączenie zostanie skierowane na numer podany przy aktywacji usługi.

 

 • CFNR

 

(Call Forwarding No Reply) Przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi. Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli abonent wywoływany nie zgłasza się.
 
Reklama